MCS 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim, Kültür ve Toplum II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 112
Bahar
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Medya pratiklerinin yapısal ve kültürel bağlamlarının incelenmesi, Muhtelif medya alanlarında haber ve eğlence içeriğinin üretim/algı süreçlerinin incelenmesi, Medya kurum ve ürünlerinin yerel/küresel koşullarda araştırma ve analizi için öğrencilerin teşvik edilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel medya alanının eleştirel kavrayışının geliştirilmesi
  • Medya kurumları, bunlarının organizasyonları, üretim ve dağıtım pratiklerinin analizi
  • Medya tüketimi ve medya kullanımının gündelik hayat üzerindeki tesirinin yorumlanması
  • Bilgi akışının küresel ölçekteki ana trendlerinin ve küresel ile yerel arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi
  • Yeni medya pratiklerinin temel karakteristikleri ve bunlarla gelen zorluklarının yorumlanması
  • Medya pratiklerinin analizi için farklı metodolojik yaklaşımların uygulanması
Tanımı Bu ders, iletişim araçlarının farklı görünüşlerini; bunların sosyal, kültürel ve toplumsal anlamlarının araştırılması yoluyla inceler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medyanın ekonomi politiği Garnham, Nicholas (1986) Contribution to a political economy of mass-communication. In R. Collins, J. Curran, N. Garnham, P. Scannell, P. Schlesinger and C. Sparks (Eds.) Media, culture and society: A critical reader. London: Sage.
2 Ticari ve kamu medyası. Açık kitap essay yazımı (%15) Scannell, Paddy (1992) Public service broadcasting and modern public life. In P. Scannell, P. Schlesinger and C. Sparks (Eds.) Culture and power: A media, culture & society reader. London: Sage.
3 Haber yapımının sosyolojisi Way, Lyndon C. S.(2011) 'The local news media impeding solutions to the Cyprus conflict: competing discourses of nationalism in Turkish Cypriot radio news', Social Semiotics, 21: 1, 15 — 31 Schudson, M. (1989) ‘The sociology of news production’ Media, culture and society, 1, p. 263-283.
4 Medya ve demokrasi Lichtenberg, Judith (1995) Democracy and the mass media, Cambridge: 1-20. John Street (1986) Rebel Rock, Blackwell: 13-28 Way, Lyndon ve Süer, Cansu (2014) Özgünlük ve Direniş Hikayeleri: Popüler Müzikte Protesto Potansiyeli, Külürveiletişim, 17(1): 39-68.
5 Haber alımı ve gündelik hayat Morley’s (1980) The ‘Nationwide’ Audience in Stevenson, Nick (1995) Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication, Sage, pp. 75 – 89.
6 Toplumsal cinsiyet ve medya Ien Ang in John Storey, Cultural Theory and popular culture (3rd edition) p. 105- 118. Billington, Strawbridge, Greensides and Fitzsimons (1991) Culture and society, Macmillan: 119- 138.
7 Vize I %30
8 Dil, temsil ve ideoloji Barker, C. (1999) Television, Globalization and Cultural Identities. (Chapter 1: Disturbing Cultural Identities).
9 Modernite, medya ve oryantalizm Hall, S. & du Gay, P (2011 eds.) The Question of Cultural Identity. (Chapter 5: Interrupting Identities: Turkey/Europe).
10 Irk, milliyetçilik ve medya Barker, C. (1999) Television, Globalization and Cultural Identities. (Chapter 3: The Construction and Representation of Race and Nation)
11 Küreselleşme, ulusötesicilik ve medya Barker, C. (1999) Television, Globalization and Cultural Identities. (Chapter 2: Global Television and Global Culture).
12 Yeni medya ve sosyal iletişim ağları Fuchs, Christian (2014) Social media: A critical introduction. London: Sage – chapter 2: What is social media?
13 Topluluk, yerel ve alternatif aktivist medya Vatikiotis, Pantelis (2005) Communication theory and alternative media. Westminster Papers in Communication and Culture, 2 (1), 5–29.
14 Vize II
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Ders notları, anlatımlar (PowerPoint sunumları), seminerler, yapılandırılmış sorular ve tartışma materyalleri, atölye çalışmaları, vaka analizleri
Diğer Kaynaklar Bibliyografya, basılı dergiler, açık kaynak dergiler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
13
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest