MCS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Medya Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 207
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders 19. yüzyıldan başlayarak Türk medya tarihindeki ana gelişmelere odaklanacaktır. Medya alanındaki gelişmeler tarihsel çerçeve içinde açıklanacak ve bu gelişmelerle sosyopolitik değişimler arasındaki karşılıklı etkileşim ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya tarihini okuyup incelerken temel kavramları kullanabilecektir.
  • Türkiye’de basın, yayın, yayım, sinema alanındaki temel gelişmeler hakkında bilgi edinecektir.
  • Bu gelişmeleri sosyal yapıyla ilişkilendirebilecektir.
  • Medyanın kültürel ve politik önemi hakkındaki tartışmalar konusunda fikir sahibi olacaktır.
  • Medya alanındaki farklı teknolojik gelişmelerin kültür ve toplum üstündeki etkilerini karşılaştırabilecektir.
  • İletişim tarihi alanında araştırma yapabilecek ve bulgularını yazılı ve sözlü sunabilecektir.
Tanımı Derste Türk medya tarihindeki ana gelişmeler anlatılacaktır. Medya alanındaki teknolojik gelişmelerin önemi vurgulanıp bu gelişmelerin kültür ve toplum üstündeki etkileri tartışılacaktır.
 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Osmanlı'da Basının Gelişimi M. N. İnuğur (1982) Basın ve Yayın Tarihi.
3 I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde Basın M. N. İnuğur (1982) Basın ve Yayın Tarihi.
4 Mütareke Dönemi ve Kurtuluş Savaşında Basın M. N. İnuğur (1982) Basın ve Yayın Tarihi.
5 Tek Parti Döneminde Basın U. Kocabaşoğlu (2007), \"Tek Parti Matbuatı Üzerine Gözlemler\" M. Güvenir (1991). 2. Dünya Savaşında Türk Basını.
6 Tek Parti Döneminde Basın U. Kocabaşoğlu (2007), "Tek Parti Dönemi Matbuatı Üzerine Gözlemler" ve M. Güvenir (1991), 2.Dünya Savaşında Türk Basını.
7 Çok Partili Dönemde Basın H. Topuz (2003), 100 Soruda Türk Basın Tarihi.
8 Midterm I
9 Osmanlı'dan Cumhuriyete Degiciliğin Tarihsel Gelişimi B. Varlık,Tanzimat ve Meşrutiyet Dergileri; V. Günyol (1984), Cumhuriyet Sonrası Sanat ve Edebiyat Dergileri; U. Kocabaşoğlu (1984), Cumhuriyet Dergiciliğine Bakış.
10 Osmanlı'da Telgrafın Kullanımı, Osmanlı'da Fotoğrafın ve Ses Kaydının Gelişimi Osmanlı İmparatorluğu'nda Telgrafın Kurulması; E. Özendes, The Art of Photography in Ottomans; 1900'den 2000'e Yüzyıllık Ses Tarihimize Müzikle Yolculuk.
11 Türkiye'de Sinemanın Tarihsel Gelişimi A. Ş. Onaran (1999), Türk Sineması, Cilt I.
12 Midterm II
13 Radyo Yayıncılığı Ö. Çankaya (2003), "Türkiye'de Radyoculuğun İlk Yılları".
14 TRT ve Televizyon Yayıncılığı A.Aziz (1999), Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı.
15 Türkiye'de Yerel ve Alternatif Medyanın Gelişimi S. Alankuş (2003), "BİA ve BİA Eğitim Çalışmaları Üzerine"; R. Duran "Türkiye'de Yerel, Bağımsız Medya ve Yurttaş Gazeteciliği".
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Ön hazırlık bölümünde belirtilen okumalar.
Diğer Kaynaklar Belgeseller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest