MCS 272 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya & Siyaset II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 272
Bahar
3
2
4
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin siyaset bilim ve iletişim çalışmalarının ileri düzey kavramlarını öğrenmelerini; siyaset ve iletişim alanları arasındaki ilişkilere dair tartışmalar geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya ve iletişimin temel kavramlarını öğrenecekler
  • Siyaset bilimin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklar
  • Medya ve iletişimin ileri düzey modelleri, kuramları ve araştırma yöntemlerini tanımlayabilecekler
  • Toplumların içinde bulundukları siyasal ve ekonomik koşullar ile aynı toplumdaki medyanın yapısı arasındaki ilişkilere dair analizler geliştirebilecekler
  • Siyasal yapılardaki dönüşümlerin medya modellerini nasıl dönüştürdüğünü kavrayacaklar
  • Siyasal yapıların işleyiş ve dönüşümlerine dair farklı süreçlerin medya modellerini nasıl dönüştürdüğünü kavrayacaklar
Tanımı Bu ders, öğrencileri medya pratikleri ve kurumları ile siyasal dinamikler ve siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Medyanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar tarafından nasıl şekillendiği üzerine kuramsal tartışmalar yanında, medya ve siyaset arasındaki ilişkilere örnek oluşturan bir dizi uluslararası ve ulusal olay da ele alınarak incelenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönemin gözden geçirilmesi  
2 Kimlik, Siyaset ve Medya K. Woodward (1997) Identity and Difference, Sage: London S. Hall (1995) ‘Black and white television’ in June Givanni (ed.) Remote Control: Dilemmas of Black Intervention in British Film and Television, British Film Institute, London. B. Anderson (1991) Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism, London, Verso.
3 Toplumsal Hareketler ve Medya R. Crompton and J. Scott (2005) Class analysis: beyond the cultural turn, in F. D. Savage, M. J. Scott and R. Crompton (eds.), Rethinking class: culture, identities and lifestyles, pp186-203. Basingstoke, Palgrave.
4 Kamusal Alan Kuramı ve İletişimsel Eylem Habermas’s Theory of Communicative Action ...
5 Kalkınma Siyaseti ve Globalleşme Michael Lowy, Theory of Uneven and Combined Development Vicky Randall, Political Change and Underdevelopment
6 Siyasi Hareketler ve Toplumsal Değişim Girdner, pp.331-343 (New Media and Social Movements)
7 Mid-term
8 Cumhuriyet Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet’in resmi ideolojisi Kemalism Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Routledge, 1993, pp.1-72; Şerif Mardin, ‘Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics?’ Daedalus, Vol. 102 (1973): 169-90; Paul Dumont, ‘The Origins of Kemalist Ideology’, in Jacob M. Landau, Atatürk and the Modernization of Turkey,Westview Press, E.J. Brill, 1984,pp.25-44
9 Türkiye’de Modernleşme ve Ordu & Bürokratik Elite ve Devlet Geleneği Dankwart A. Rustow, ‘The Modernization in Turkey in Historical and Comparative Perspective’, in Kemal H. Karpat and Contributers, Social Change and Politics in Turkey, Leiden E.J. Brill, 1973, pp.93-122; Metin Heper, ‘Political Modernization as Reflected in Bureaucratic Change: The Turkish Bureaucracy and a"Historical Bureaucratic Empire’, International Journal of Middle East Studies, Vol. 7, No. 4 (Oct., 1976), pp. 507-521
10 Türkiye’de Milliyetçilik ve Kürt Sorunu Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish Nationalism and Turkish Republic, Hurst & Company, London, 1997, pp. 130-167 Mesut Yeğen, ‘The Kurdish Question in Turkish State Discourse’, Journal of Contemporary History, Vol. 34, No. 4 (Oct., 1999), pp. 555-568
11 Türkiye’nin Siyasi yapısı ve demokrasi sorunu C.H. Dodd, ‘The Development of Turkish Democracy’, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 19, No. 1 (1992), pp. 16-30
12 Sosyal Demokrasi, Sosyalizm ve Sol Kemal H. Karpat, ‘The Turkish Left’, Journal of Contemporary History, Vol. 1, No. 2, (1966), pp. 169-186.
13 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Türkiye’de Feminizm Deniz Kandiyoti, ‘Sex Roles and Social Change: A Comparative Appraisal of Turkey's Women’, Signs, Vol. 3, No. 1, (Autumn, 1977), pp. 57-73.
14 Islamism vs Secularism /// Siyasal Islam ve Laiklik Haldun Gülalp, ‘The Poverty of Democracy in Turkey: The Refah Party Episode’, New Perspectives on Turkey, Fall 1999, 35-59.
15 Review of the Semester
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Derse dair okuma materyalleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
191

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest