MCS 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Medya Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 380
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı dijital medya teknolojilerine odaklanarak teorik bir giriş yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel gelişim çerçevesi içinden bugünün dijital iletişim teknolojilerine yönelik altyapıyı açıklayabilirler.
  • Kuramsal bağlamda dijital medyayı geleneksel medyadan ayırt edebilirler.
  • İletişim teknolojilerinin topluma nasıl yayıldığını tartışabilirler.
  • Dijital medyanın hangi yollarla tüketildiğini ve bunun etkilerini açıklayabilirler.
  • Sanal ortamlarda bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiğini tartışabilirler.
  • Sanal topluluklar içinde onların kapsamını eleştirel olarak analiz edebilirler.
Tanımı Bu ders yeni medya kavramı, türler, ağ tabanlı sosyallik, etkileşim, dağıtım ve anlatı gibi konuları içermektedir. Bu konular dijital iletişim teknolojilerinin geçmişine, bugününe ve geleceğine odaklanarak ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yeni medyayı tanımlama Lev Manovich, "How Media Became New," Language of New Media, pp. 2126.
3 Yeni medyanın tarihsel bağlamı Max More, "Grasping the Future: Comparing Scenarios to Other Techniques”
4 Gündelik yaşamda yeni medya Martin Lister, “New Media in Everyday Life,” New Media: A Critical Introduction, pp. 219280.
5 Toplum ve teknoloji Raymond Williams, “The Technology and the Society,” Television, pp. 126.
6 “Convergence Culture” Henry Jenkins, Convergence Culture
7 Dijital kültürler Lankshear and Knobel, “Online memes, affinities, and cultural production in new media literacies,” in C. Lankshear and M. Knobel (Eds.), A New literacies sampler, pp. 199227.
8 Ara sınav
9 Sanal gerçeklik ve siber kültür Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto”
10 Medya ağları Manuel Castells, “Toward a sociology of the network society”
11 Sanal topluluklar Georg Simmel, “The sociology of sociability”
12 Katılımcı medya okuryazarlığı D. Gillmor, "Principles for a new media literacy"
13 Dijital oyun Roger Caillois, "The Definition of Play" and "The Classification of Games"Alexander Galloway, "Gamic Action, Four Moments"
14 Sunumlar ve tartışma
15 Dönem değerlendirmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Elektronik notlar dersi veren öğretim görevlisinin web sitesinde yer alacaktır. Yazılı ders notları dönem boyunca dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar Diğer kaynaklar Web üzerinden erişilebilir dijital medya örnekleridir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek.
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest