MCS 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anlam, Dil ve İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 444
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders 20. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüzde etkisini sürdüren temel dil ve iletişim felsefesi kuramlarını tartışacaktır. Anlam yaratmaya ve algılamaya dair hem bilişsel hem de normatif sorunlar konu edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hem klasik hem de modern kuramlar bağlamında farklı anlam ve dil kavramlarını açıklayabileceklerdir.
  • Farklı iletişim kuramlarının bilişsel ve normatif varsayım ve çıkarımlarını değerlendirebileceklerdir.
  • Pragmatik iletişim kuramlarını tartışabileceklerdir.
  • İletişimin varsaydığı normatif kriterler üzerinden güncel medya form ve içeriklerini eleştirel bir şekilde analiz edebileceklerdir.
  • Farklı türde söz edimlerini tanımlayabileceklerdir.
Tanımı Bu ders iletişimi toplumsal bir eylem olarak sorgulayacaktır. Bu sorgulama dil kullanımının iki ekseni üzerinden yapılacaktır: a) doğru (veya yanlış)—bilişsel—iddiaların üretilmesi, b) insanlar üzerinde muhtelif etkilerin üretilmesi. Tartışmalarımızın çerçevesini oluşturacak bazı sorular şunlardır: Anlam nasıl yaratılır ve paylaşılır? Dilsel ifadelerin anlamlı olmasını sağlayan kriterler var mıdır? Anlamı anlamsızlıktan (boş laf) nasıl ayırt edebiliriz? Dil, doğruluğa (gerçeklik) ve değerlere (normlar) nasıl bağlıdır? Dil kullanarak yaptığımız muhtelif eylemleri, mesela şiir yazmak, ikna etmek, bilmek, yalan söylemek,nasıl ilişkilendirebilir ve ayırt edebiliriz? İletişimin toplumsal bir eylem olması ne demektir?

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müfredatın gözden geçirilmesi ve derse giriş
2 Mantıksal Pozitivizm Carnap, Ayer, Wittgenstein
3 İkinci haftanın devamı Carnap, The Logical Syntax of Language; Ayer, The Concept of a Person and Other Essays; Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, selections.
4 “Kullanım” olarak anlam Wittgenstein, Philosophical Investigations.
5 Söz edimleri ve Pragmatizm Austen, How To Do Things With Words.
6 Beşinci haftanın devamı Searle, Speech-Acts: An Essay in the Philosophy of Language, selections.
7 Dilsel İdealizm Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?; Foucault, The Order of Discourse.
8 Dil ve Arzu Lacan, The Agency of the Letter in the Unconcious, or Reason since Freud.
9 Ara sınav
10 İletişimsel Rasyonalite Habermas, Moral Consciousness and Communicative action, “Reconstruction and Interpretation in the Social Sciences”.
11 Onuncu haftanın devamı Habermas, MCCA, “Moral Consciousness and Communicative Action”.
12 Film Gösterimi İlan edilecektir.
13 Dil ve Natüralizm Pinker, Language, Cognition and Human Nature,”The Congnitive Niche: Coevolution of Intelligence, Sociality, and Language”.
14 Onüçüncü haftanın devamı Pinker, LCHN, “Natural Language and Natural Selection”.
15 Özet ve tekrar
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Ders notları, seçili okumalar, öğrencilere verilecek özetler.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest