MMC 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMC 304
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Toplumsal konular ile medya arasındaki dinamikleri analiz etmek. Kültürel kimliklerin inşa süreçlerinde ve sosyal gerçekliklerin üretilişinde medyanın rolünü tartışmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyolojik kavramların oluşum süreçlerinde medyanın rolünü tartışabileceklerdir
  • Ulusal, bölgesel ve küresel konuları eleştirel bir perspektiften yorumlayabileceklerdir
  • Toplumsal dinamikler bağlamında medya ve iktidar odakları arası ilişkileri etik ve ahlaki bir bilinçle tartışabileceklerdir
  • Sosyoloji ve siyaset bilimi disiplinlerinin belli kavramlarını medya merkezli bir bakış açısı ile değerlendirebileceklerdir
  • Medya ve toplum arasındaki ilişkiyi farklı kuramsal perspektiflerden değerlendirebileceklerdir
Tanımı Bu derste, medya ve toplum arasındaki ilişkiler popüler medyaya odaklı olarak tartışılacaktır. Medya kadın dergilerini, popüler müziği, haberleri, televizyon dizilerini, film reklamlarını ve sporu içermektedir. Temalar ise, ulusalcılık, küreselleşme, demokrasi, radikal politika ve toplumsal cinsiyettir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Medya kurumları ve toplumdaki yeri. Case study: “Good Night, Good Luck”. Burton, G. (2005). Media and Society: Critical perspectives, pp.5-26.
3 Medya metinleri, ideoloji ve toplum. Case study: “the Pacific”. Burton, G. (2005). pp. 46-54, 61-67.
4 İzleyiciler ve toplumdaki etkiler. Case study: “Resevoir Dogs”. Burton, G. (2005). pp. 83-102.
5 Medya ve şiddet. Case study: Shawn of the Dead”. Burton, G. (2005). pp.108-121
6 Medya ve siyaset. Case study: TV “The Simpsons”. Türkiye'de şiddet temsilleri üzerine sunumlar. Burton (2005).pp. 108-123
7 Midterm
8 Küreselleşme: Popüler müzik. Case study: “Rock ‘n’ roller”. Türkiye'de medya ve siyaset üzerine sunumlar. Burton, G. (2005). pp.146-173
9 Radikal siyaset: Popüler müzik. Case study: “Spinal Tap”. Türkiye'de müzik küreselleşmesi üzerine sunumlar. Frith, S. (1981).pp 202-234 Way and Süer (2014)
10 Toplumsal cinsiyet: Kadın dergileri ve toplumsal cinsiyet. Case study: “Ugly Betty”. Türkiye popüler müziğinde radikal siyaset üzerine sunumlar. Burton, G. (2005). pp.130-145. Machin, D (2010) Cosmopolitan
11 Toplusal cinsiyet: Pembe diziler ve toplumsal cinsiyet. Case study: “East Enders”, “Dallas”, and “Hanımın Çifliği”. Türkiye dergilerinde toplumsal cinsiyet üzerine sunumlar. Burton, G. (2005). pp.248-272
12 Medyada milliyetçilik. Case Study: “G.O.R.A”. Billig (1995). pp. 93-109
13 Haberlerde milliyetçilik. Case study: “Forrest Gump”. Türkiye medyasında milliyetçilik üzerine sunumlar. Burton, G. (2005). pp.274-292.
14 Türkiye'de haberlerde milliyetçilik üzerine sunumlar.
15 Dönemin gözden geçirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Okumalar syllabusta belirtilmiştir. Dönem boyunca bir sunum yapılması zorunludur. Sunumlar programdaki konulara göre Türkiye özelinde örnekler olacaktır. Sunumlar tartışma bölümü ile birlikte 15 dakika sürecektir. Vize ve final sınavları kısa cevap ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
24
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest