MCS 270 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya & Siyaset I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 270
Güz
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin siyaset bilim ve iletişim çalışmalarının temel kavramlarını öğrenmelerini; siyaset ve iletişim alanları arasındaki ilişkileri kavramalarını amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya ve iletişimin temel kavramlarını öğrenecekler
  • Siyaset bilimin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklar
  • Medya ve iletişimin başlıca modelleri, kuramları ve araştırma yöntemlerini tanımlayabilecekler
  • Toplumların içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik koşulların medya modellerini nasıl belirlediğini açıklayabilecek
  • Siyasal yapılardaki dönüşümlerin medya modellerini nasıl dönüştürdüğünü kavrayacaklar
  • Verili bir toplumda sosyal, ekonomik ve siyasal güçlerin medyanın rollerini ve etkilerini nasıl belirlediğini analiz edebilecekler
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri iletişim pratikleri ve kurumları ile siyasal dinamikler ve siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Medyanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar tarafından nasıl şekillendiği üzerine kuramsal tartışmalar yanında, medya ve siyaset arasındaki ilişkilere örnek oluşturan bir dizi uluslararası ve ulusal olay da ele alınarak incelenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siyaset ve İletişimin Temel Kavramları
2 Köken: ‘Polis’, Erdem ve Yurttaşlık Minogue, Politics, s. 10-19
3 Modern Devlet ve Yönetim Minogue, Politics, pp. 34-43
4 Modernite, Medya ve Siyaset Louw, pp. 37-59
5 Güç ve İktidar 1 Clegg, Frameworks of Power
6 İletişim, Medya ve İktidar McNair, pp. 43-66
7 Güç ve İktidar 2 Clegg, Frameworks of Power O’Shaughnessy, pp. 155-184
8 İktidar, İletişim ve Meşruiyet Storey, pp. 128-133; Laclau, ‘Power and Social Communication’ (handout) Chomsky, Manufacturing Consent
9 Ara Sınav
10 Devlet, Yönetişim ve Kurumlar Girdner, pp. 189-195; pp. 247-251; 254-271.
11 Bir İktidar Kurumu olarak Medya Girdner, pp. 157-182 Louw, 59-92
12 Toplumsal Yapılaşma ve Siyasal Dinamikler Minogue, pp. 43-52
13 Kitle İletişiminin Siyasal İktisadı McQuail, pp. 217-245 Chomsky, What Makes the Mainstream Media Mainstream? Berger, A. (1982) Media Analysis Techniques - chapter 2
14 Demokrasi ve Demokratikleşme McKinnon, pp.80-97
15 İletişim, Medya ve Demokrasi Keane, Media and Democracy McNair, pp. 15-27
16 Genel Tekrar

 

Ders Kitabı

Derse dair okuma materyalleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller • Girdner, E. J. (1999), People and Power: An Introduction to Politics. • Louw, P. E., The Media and Political Process • McKinnon, C. (2008), Issues in Political Theory • McNair, B. (2007), An Introduction to Political Communication • McQuail, D. (2005), McQuail’s Mass Communication Theory • Minogue, K. (1995), Politics: A Very Short Introduction • O’Shaughnessy, M. (1999), Media and Society.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
25
    Toplam
191

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.

X
2

Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.

X
3

Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur.

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.

X
5

Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
6

Medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Medya ve İletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest