MCS 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 390
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yeni medyanın açtığı yeni alanların kitle iletişimini ve gündelik hayatımızı nasıl etkilediğini ele almak. Sosyal medyayı tarihsel bir perspektif içinde değerlendirmek. İçinde yaşadığımız dönemde ortaya çıkışına şahit olduğumuz sosyal medyanın, toplumun farklı katmanları tarafından nasıl algılandığını, nasıl kullanıldığını tahlil etmek. Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medya arasındaki farklara, benzerliklere ve ortak paydalara eleştirel bir yaklaşımla bakmak. Sosyal medyanın iletişim biliminin yanı sıra, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji, iktisat, çevrebilim ve sanat gibi diğer disiplinler açısından ne ifade ettiğini anlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal medyanın toplum üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirme,
  • Anaakım medya ve alternatif medya bağlamında sosyal medyanın rolünü sorgulama,
  • Sosyal medyayı iletişim tarihinin bir parçası olarak, öncesi ve sonrasıyla birlikte değerlendirme,
  • Alternatif medyanın alternatifliğini ve sahip olduğu gücü değerlendirme,
  • Sosyal medya ve alternatif medyanın ürettikleri yeni/farklı dili çözümleme,
  • Klasik medyanın ve yeni medyanın toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlardaki işlevlerini karşılaştırmalı bir şekilde analiz etme becerisi edinirler
Ders Tanımı Sosyal medya ve alternatif medyanın toplum üzerindeki etkisini derinlikli bir şekilde ele alan sorular sormak. Bir iletişim bilimcisinin yeni medyayı anlama serüveninde izleyeceği rotayı çizmek.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal medya ve alternatif medya nedir?
2 Sosyal medyayı neden kullanıyoruz? Alternatif medyaya neden ihtiyaç duyuyoruz? Sosyal medyayı kimler kullanıyor? Alternatif medyayı kimler takip ediyor? Kesişim kümeleri, eleştirel yaklaşımlar. İlgili haftada duyurulacaktır.
3 Sosyal medya geleneksel gazetecilik için ne anlam ifade ediyor? Bir kaynak mı, bir rakip mi? Sosyal medya alternatif medyayı görünür kılıyor mu? İlgili haftada duyurulacaktır.
4 Sosyal medyada kimlik, mahremiyet, sanal cemaatler. İlgili haftada duyurulacaktır.
5 Sosyal medyaya erişim. Dijital bölünme toplumları nasıl etkiliyor? Alternatif medyanın yaygınlığı, ulaşılabilirliği ve dağıtım sorunu. İlgili haftada duyurulacaktır.
6 Sosyal medya tarihe bakışı nasıl etkiliyor? Nostalji mi üretiyor, geçmişe dair yeni soruları mı tetikliyor? İlgili haftada duyurulacaktır.
7 Sosyal medya, alternatif medya ve siyaset arasındaki ilişki. İlgili haftada duyurulacaktır.
8 Ara sınav
9 Sosyal medya ve alternatif medyanın sanatla ilişkisi. Sinema, edebiyat, müzik, plastik sanatlar gibi disiplinler sosyal medya ile nasıl bir ilişki içinde? İlgili haftada duyurulacaktır.
10 Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medyanın geleceği. Dijital ayak izimiz: Dijital iletişim dünyanın ekolojik dengesini nasıl etkiliyor? İlgili haftada duyurulacaktır.
11 Sosyal medya, alternatif medya ve devlet. Yasal düzenlemeler ve sansür. İlgili haftada duyurulacaktır.
12 Ekonomi ve sosyal medya. Bir pazarlama aracı olarak sosyal medya ve bir meta olarak sosyal medya. İlgili haftada duyurulacaktır.
13 Örgütlenme ve sosyal medya. Devletlerden küçük örgütlere kurumsal yapıların sosyal medyayı kullanma biçimleri. İlgili haftada duyurulacaktır.
14 Genel değerlendirme
15 Final sınavı
16 Özet

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
7
    Toplam
123

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest