Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 390
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yeni medyanın açtığı yeni alanların kitle iletişimini ve gündelik hayatımızı nasıl etkilediğini ele almak. Sosyal medyayı tarihsel bir perspektif içinde değerlendirmek. İçinde yaşadığımız dönemde ortaya çıkışına şahit olduğumuz sosyal medyanın, toplumun farklı katmanları tarafından nasıl algılandığını, nasıl kullanıldığını tahlil etmek. Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medya arasındaki farklara, benzerliklere ve ortak paydalara eleştirel bir yaklaşımla bakmak. Sosyal medyanın iletişim biliminin yanı sıra, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji, iktisat, çevrebilim ve sanat gibi diğer disiplinler açısından ne ifade ettiğini anlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal medyanın toplum üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirme,
  • Anaakım medya ve alternatif medya bağlamında sosyal medyanın rolünü sorgulama,
  • Sosyal medyayı iletişim tarihinin bir parçası olarak, öncesi ve sonrasıyla birlikte değerlendirme,
  • Alternatif medyanın alternatifliğini ve sahip olduğu gücü değerlendirme,
  • Sosyal medya ve alternatif medyanın ürettikleri yeni/farklı dili çözümleme,
  • Klasik medyanın ve yeni medyanın toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlardaki işlevlerini karşılaştırmalı bir şekilde analiz etme becerisi edinirler
Ders Tanımı Sosyal medya ve alternatif medyanın toplum üzerindeki etkisini derinlikli bir şekilde ele alan sorular sormak. Bir iletişim bilimcisinin yeni medyayı anlama serüveninde izleyeceği rotayı çizmek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal medya ve alternatif medya nedir?
2 Sosyal medyayı neden kullanıyoruz? Alternatif medyaya neden ihtiyaç duyuyoruz? Sosyal medyayı kimler kullanıyor? Alternatif medyayı kimler takip ediyor? Kesişim kümeleri, eleştirel yaklaşımlar. İlgili haftada duyurulacaktır.
3 Sosyal medya geleneksel gazetecilik için ne anlam ifade ediyor? Bir kaynak mı, bir rakip mi? Sosyal medya alternatif medyayı görünür kılıyor mu? İlgili haftada duyurulacaktır.
4 Sosyal medyada kimlik, mahremiyet, sanal cemaatler. İlgili haftada duyurulacaktır.
5 Sosyal medyaya erişim. Dijital bölünme toplumları nasıl etkiliyor? Alternatif medyanın yaygınlığı, ulaşılabilirliği ve dağıtım sorunu. İlgili haftada duyurulacaktır.
6 Sosyal medya tarihe bakışı nasıl etkiliyor? Nostalji mi üretiyor, geçmişe dair yeni soruları mı tetikliyor? İlgili haftada duyurulacaktır.
7 Sosyal medya, alternatif medya ve siyaset arasındaki ilişki. İlgili haftada duyurulacaktır.
8 Ara sınav
9 Sosyal medya ve alternatif medyanın sanatla ilişkisi. Sinema, edebiyat, müzik, plastik sanatlar gibi disiplinler sosyal medya ile nasıl bir ilişki içinde? İlgili haftada duyurulacaktır.
10 Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medyanın geleceği. Dijital ayak izimiz: Dijital iletişim dünyanın ekolojik dengesini nasıl etkiliyor? İlgili haftada duyurulacaktır.
11 Sosyal medya, alternatif medya ve devlet. Yasal düzenlemeler ve sansür. İlgili haftada duyurulacaktır.
12 Ekonomi ve sosyal medya. Bir pazarlama aracı olarak sosyal medya ve bir meta olarak sosyal medya. İlgili haftada duyurulacaktır.
13 Örgütlenme ve sosyal medya. Devletlerden küçük örgütlere kurumsal yapıların sosyal medyayı kullanma biçimleri. İlgili haftada duyurulacaktır.
14 Genel değerlendirme
15 Final sınavı
16 Özet

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
18
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
7
7
    Toplam
123

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.