Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MMC 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMC 304
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders günümüz medya pratiklerinin sosyolojik etkilerini incelemeyi amaçlar. ‘Eski’ ve Yeni Medya kanallarının birbirleriyle etkileşim halinde günümüz globalleşmiş ve bağlantılı dünyasında toplumsal değişim üzerindeki etkilerini tahlil eder. Dijitalleşmenin ve özellikle sosyal medya araçlarının dünyanın farklı bölgelerinde yasayan insanların hayatları üzerinde yaptığı sosyokültürel ve politik etkileri ortaya koyar. Bu dersin nihai amacı 21. Yüzyıl medya pratiklerinin bireysel ve toplumsal kimlik inşası, sosyal hayatın anlamlandırılması ve kültürel değişim üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 21. Yüzyıl dünyasında sosyal medya, ‘eski’ medya ve sosyokültürel değişim arasındaki ilişkileri inceleyebilirler
  • Teknolojik değişimin kültürel farklılaşma üzerindeki etkilerini analize edebilirler
  • Sosyal medya araçlarının bireysel ve toplumsal kimlik ve aidiyet oluşumda oynadığı rolleri tartışabilecekler.
  • Akıllı telefonların ve diğer dijital iletişim araçlarının son on yıldaki kullanım yaygınlıklarının sosyal etkilerini analiz edebilecekler.
  • Materyal kültür ve dijital devrim arasındaki ilişkilileri ve dijitalleşmenin materyal dünya üzerindeki etkilerini ayırt edebilecekler.
  • Dijitalleşme sürecinin dünyanın farklı coğrafyalarında çeşitli insan grupları üzerinde nasıl farklı değişimlere neden olduğunu tartışabilecekler.
  • İnteraktif medya üretim sürecinin farklı kullanım alanları ve kültürel etkilerini inceleyebilecekler.
Ders Tanımı Bu derste her hafta 21. Yüzyıl medya pratiklerinin toplumsal ve kültürel önemi açısından incelenmelerinde öne çıkan bir konunun derinlemesine incelenmesini kapsar. Okuma ağırlıklı bir ders olup, teorik literatür ışığında öğrencilerin gündelik hayatin akışında sıklıkla kullandıkları medya araçları ve kanallarının sosyokültürel önemini anlamalarını amaçlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Medya ve Sosyal Değişim Lievrouw, L. A. (2009). New media, mediation, and communication study. Information, Communication & Society, 12(3), 303-325. Wajcman, J. (2008). Life in the fast lane? Towards a sociology of technology and time. The British journal of sociology, 59(1), 59-77.
2 ‘Eski’ Medya ve Yeni Medya Etkileşimleri Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. NYU press, pp. 1-24. Gurevitch, M., Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). Political communication—Old and new media relationships. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 625(1), 164-181.
3 Global Köyde Kimlik İnşası ve Bağlantılı Bireycilik Merchant, G. (2006). Identity, social networks and online communication. E-Learning and digital media, 3(2), 235-244. Greenhow, C., & Robelia, B. (2009). Informal learning and identity formation in online social networks. Learning, Media and Technology, 34(2), 119-140.
4 Facebook, Twitter ve Blog Yoluyla Bireysel Güçlenme Üzerine Çıkarımlar Barnard, S. R. (2016). Spectacles of self (ie) empowerment? Networked individualism and the logic of the (post) feminist selfie. In Communication and Information Technologies Annual: [New] Media Cultures (pp. 63-88). Emerald Group Publishing Limited. Gill, R. (2012). Media, empowerment and the ‘sexualization of culture’ debates. Sex Roles, 66(11-12), 736-745. Kumar, N. (2014). Facebook for self-empowerment? A study of Facebook adoption in urban India. New media & society, 16(7), 1122-1137.
5 Sosyal Medya Çağında İnsan İlişkileri Boase, J., & Wellman, B. (2006). Personal relationships: On and off the Internet. The Cambridge handbook of personal relationships, 8, 709-723. Wellman, B., & Rainie, L. (2013). If Romeo and Juliet had mobile phones. Mobile Media & Communication, 1(1), 166-171. McCormack, M. (2015). The role of smartphones and technology in sexual and romantic lives, p. 1-9.
6 “Eski” Medya, Yeni Medya ve Politika Huyssen, A. (2000). Present pasts: Media, politics, amnesia. Public culture, 12(1), 21-38. Shirky, Clay. "The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change." Foreign affairs (2011): 28-41.
7 Akıllı Telefonun Altın Çağı ve Kültürel Etkileri Madianou, M. (2014). Smartphones as polymedia. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(3), 667-680. Sung, W. (2016). A study of the digital divide in the current phase of the information age: The moderating effect of smartphones. Information Polity, 21(3), 291-306.
8 Materyal Kültür ve Dijital Dünya Etkileşimleri Rosner, D., Roccetti, M., & Marfia, G. (2014). The digitization of cultural practices. Communications of the ACM, 57(6), 82-87. Mul, Jos de (2010). The Digitalization of Culture: Reflections on Multimediality, Interactivity, and Virtuality. In Cyberspace Odyssey: Towards a Virtual Ontology and Anthropology, pp. 85-102. Jenkins, H. (2003). Quentin Tarantino’s Star Wars? Digital cinema, media convergence, and participatory culture. Rethinking media change: The aesthetics of transition, 281-312.
9 Sanat ve Sosyokültürel Değişim Miles, M. (2010). Representing nature: art and climate change. Cultural Geographies, 17(1), 19-35. Adams, J. (2002, March). Art in social movements: Shantytown women's protest in Pinochet's Chile. In Sociological Forum (Vol. 17, No. 1, pp. 21-56). Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers.
10 İnteraktif Medya Üretimi ve Tüketimi Manovich, L. (2009). The practice of everyday (media) life: From mass consumption to mass cultural production?. Critical Inquiry, 35(2), 319-331. Andrejevic, M. (2002). The work of being watched: Interactive media and the exploitation of self-disclosure. Critical studies in media communication, 19(2), 230-248.
11 Hacktivizm ve Hack Kültürü Goode, L. (2015). Anonymous and the political ethos of hacktivism. Popular Communication, 13(1), 74-86. Merck, M. (2015). Masked men: hacktivism, celebrity and anonymity. Celebrity studies, 6(3), 272-287.
12 Postmodern Medya ve Günümüz Medya İzleyicileri Shefrin, E. (2004). Lord of the Rings, Star Wars, and participatory fandom: Mapping new congruencies between the internet and media entertainment culture. Critical Studies in Media Communication, 21(3), 261-281. Highfield, T., Harrington, S., & Bruns, A. (2013). Twitter as a technology for audiencing and fandom: The# Eurovision phenomenon. Information, Communication & Society, 16(3), 315-339. Brodersen, A., Scellato, S., & Wattenhofer, M. (2012, April). Youtube around the world: geographic popularity of videos. In Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web (pp. 241-250). ACM. Shugart, H. A. (1999). Postmodern irony as subversive rhetorical strategy. Western Journal of Communication (includes Communication Reports), 63(4), 433-455.
13 Bit İletişim Aracı Olarak Bireysel ya da Ülkesel Marka Üretimi ve Yönetimi Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding,‘micro-celebrity’and the rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191-208. Van Ham, P. (2001). The rise of the brand state: The postmodern politics of image and reputation. Foreign affairs, 2-6.
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
3
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
117

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.