Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 272 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya & Siyaset II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 272
Bahar
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin siyaset bilim ve iletişim çalışmalarının ileri düzey kavramlarını öğrenmelerini; siyaset ve iletişim alanları arasındaki ilişkilere dair tartışmalar geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya ve iletişimin temel kavramlarını öğrenecekler
  • Siyaset bilimin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklar
  • Medya ve iletişimin ileri düzey modelleri, kuramları ve araştırma yöntemlerini tanımlayabilecekler
  • Toplumların içinde bulundukları siyasal ve ekonomik koşullar ile aynı toplumdaki medyanın yapısı arasındaki ilişkilere dair analizler geliştirebilecekler
  • Siyasal yapılardaki dönüşümlerin medya modellerini nasıl dönüştürdüğünü kavrayacaklar
  • Siyasal yapıların işleyiş ve dönüşümlerine dair farklı süreçlerin medya modellerini nasıl dönüştürdüğünü kavrayacaklar
Ders Tanımı Bu ders, öğrencileri medya pratikleri ve kurumları ile siyasal dinamikler ve siyasal iktidar arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi üzerine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Medyanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullar tarafından nasıl şekillendiği üzerine kuramsal tartışmalar yanında, medya ve siyaset arasındaki ilişkilere örnek oluşturan bir dizi uluslararası ve ulusal olay da ele alınarak incelenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönemin gözden geçirilmesi  
2 Kimlik, Siyaset ve Medya Zorunlu okuma: K. Woodward (1997) Identity and Difference, Sage: London S. Hall (1995). İleri okumalar: B. Anderson (1991) Imagined Communities: reflections on the origin and spread of nationalism, London, Verso.
3 Toplumsal Hareketler ve Medya Zorunlu okuma: R. Crompton and J. Scott (2005) Class analysis: beyond the cultural turn, in F. D. Savage, M. J. Scott and R. Crompton (eds.), Rethinking class: culture, identities and lifestyles, pp186-203. Basingstoke, Palgrave. İleri okumalar: Girdner, pp.331-343 (New Media and Social Movements)./Michael Lowy, Theory of Uneven and Combined Development Vicky Randall, Political Change and Underdevelopment.
4 Türkiye'de Modernleşme Zorunlu okuma: Dankwart A. Rustow, ‘The Modernization in Turkey in Historical and Comparative Perspective’, in Kemal H. Karpat and Contributers, Social Change and Politics in Turkey, Leiden E.J. Brill, 1973, pp.93-122;
5 Cumhuriyet’in resmi ideolojisi Kemalism Zorunlu okuma: Paul Dumont, ‘The Origins of Kemalist Ideology’, in Jacob M. Landau, Atatürk and the Modernization of Turkey,Westview Press, E.J. Brill, 1984,pp.25-44. İleri okuma: Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Routledge, 1993, pp.1-72./ Mustafa Türkeş, ‘A Patriotic Leftist Development-Strategy Proposal in Turkey in the 1930s: The Case of the Kadro (Cadre) Movement’, International Journal of Middle East Studies, Vol. 33, No. 1 (Feb., 2001), pp. 91-114.
6 Milliyetçilik ve aşırı sağ Zorunlu Okumalar: Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish Nationalism and Turkish Republic, Hurst & Company, London, 1997, pp. 130-167./Jacob M. Landau, Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, London: Hurst & Company, 1995. İleri okumalar: Güney, A. (2006-07). Resmi Milliyetçilikten Popüler Milliyetçiliğe Geçiş: 1960 Sonrası Türk Sineması Üzerine Siyasal Bir Deneme. Doğu Batı, 39, 209-226./Tanıl Bora, Türk Sağının Üç Hali, Birikim Yayınları, 1999./ Gregoire François Georgeon, Türk Mlliyetçiliğinin Kökenleri Yusuf Akçura 1876-1935, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005
7 Ara Sınav I
8 Sosyal Demokrasi, Sosyalizm ve aşırı Sol Zorunlu Okuma: Kemal H. Karpat, ‘The Turkish Left’, Journal of Contemporary History, Vol. 1, No. 2, (1966), pp. 169-186. İleri okumalar: Arslan, U. T. (2001). Popüler Sinema ve Sol Siyaset. Mürekkep, 16, 8-28./ Doğruöz, H. Ş. (2007). Sinemada 12 Eylül: Bellek Yitimine Direnmek ve Temsil Stratejileri. Birikim, 222, 68-80.
9 Siyasal İslam Zorunlu okuma: Haldun Gülalp, ‘The Poverty of Democracy in Turkey: The Refah Party Episode’, New Perspectives on Turkey, Fall 1999, 35-59. İleri okumalar: Ayse Öncü “Packaging Islam: Cultural Politics on the Landscape of Turkish Television”, in Public Culture, 8(1):51-71, 1995./ Maktav, Hilmi (2010). Sinema ya da İlahi Aşk: İslami Sinemada Tasavvufi Yolculuklar. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(2), 31-55./ Cihan Aktaş, Bir Hayat Tarzı Eleştirisi: İslamcılık, Kapı, 2007.
10 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Türkiye'de Feminizm Zorunlu okuma: Nükhet Sirman, ‘Feminism in Turkey: A Short History’, New Perspectives on Turkey, 3/1, Fall 1989./İleri okumalar: Z. Seda Özcan, ‘The Dual Identity of Roza Journal: Womanhood and Ethnicity in the Context of Kurdish Feminism’, TJP Turkish Journal of Politics Vol. 2 No. 2 Winter 2011./Sevda Alankuş, Türkiye’de Medya, Hegomonya ve Ötekinin Temsili”, Toplum ve Bilim, N.67 (1995): 76-111./ Dönmez-Colin, G. (2008). Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging. London: Reaktion Books./Dönmez-Colin, G. (2006). Kadın, İslam ve Sinema (D. Koç, Çev.). İstanbul: Agora./Güçlü, Ö. (2010). Silent Representations of Women in the New Cinema of Turkey. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(2), 71-85.
11 Milliyetçilik ve Azınlıklar Zorunlu Okuma: Harris, Sarah (2008). Turkish Popular Cinema: National Claims, Transnational Flows. The International Journal of the Humanities, 6(3), 77-87. İleri Okumalar: Baskın Oran, Türkiye'de Azınlıklar, İletişim, 2008. Mersin, S. (2010). Azınlık Filmleri: Tarihin Yeniden İnşası ve Kolektif Bellek. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(2), 5-29. Mesut Yeğen, ‘The Kurdish Question in Turkish State Discourse’, Journal of Contemporary History, Vol. 34, No. 4 (Oct., 1999), pp. 555-568. http://www.jstor.org/stable/261251 Films: Umut (Hope, 1970), Güz Sancısı (Pains of Autumn, 2009), Büyük Adam Küçük Aşk (Big Man Little Love, 2001), Dersim’in Kayıp Kızları (Two locks of hair: the missing girls of Dersim, 2015), Salkım Hanımın Taneleri (Mrs. Salkım's Diamonds, 1999), Bulutları Beklerken (Waiting for the Clouds, 2005)
12 Türkiye'de Göç ve Yoksulluk Zorunlu okuma: Maktav, H. (2001). Türk Sinemasında Yoksulluk ve Yoksul Kahramanlar. Toplum ve Bilim, 89, 161-189./ İleri okumalar: Rifat N. Bali, Tarz-Hayattan Life Style'a Yeni Seçkinler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaşamlar, İstanbul, İletişim, 2002./Necmi Erdoğan, Yok-sanma: Yoksulluk-Maduniyet ve “Fark Yaraları”, Yoksulluk Halleri, Ed. Necmi Erdoğan, De:ki, 2002, s.33-64./Türk sinemasında göç ve şehirleşme Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964) Gelin (Lütfi Akad, 1973)./ Diasporik Türk sineması Mercedes Mon Amour (Tunç Okan, 1987).
13 Sunumlar Öğrenci Sunumları
14 Ara Sınav II
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Derse dair okuma materyalleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
3
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
0
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.