MCS 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 360
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı MCS 360, görsel kültürün interdisiplinel alanına teorik bir giriştir. Bu ders görsel imge ve ideolojilerin üretimi, alınması, oluşturulması ve nesneleştirilmesiyle ilgilenir. Çağdaş dünya görsel imgelerle satüre edilmiştir. Bu imgeler, gelerilerdeki, müzelerdeki, kamusal alanlardaki, yapılandırışmış çevredeki, kendi kişisel görsel arşivimizdeki, reklamlardaki, televizyondaki, filmlerdeki, müzik videolarındaki, gazetelerdeki, internetteki ve sosyal medyadaki sanat işlerini içerir. İmgeler de metinler gibi anlamlar aktarır ve belirli bir imgeye belirli bir zamandaki kimin nasıl baktığına bağlı olarak farklı şekilde okunup anlamlandırılabilirler. Bu giriş dersi, kültürler arası ve farklı medyalar arası görselliği, interdisipliner bir yaklaşımla inceler. Dersin amacı öğrencilerin geçmiş ve şimdiki görsel dünyaya, uzak ve yakından dikkatli bir şekilde bakmalarını sağlayıp, bu bakışlarını keskinleştirmektir. Dersin ilgilendiği konular her zaman şu soruları sorar: fiziksel görümüzle toplumsal olarak yapılanmış görsellik birbirleriyle nasıl ilişkilendirilirler, görsel imgeler nasıl üretilir, fonksiyonları nelerdir ve farklı kültürler, tarihler ve anılar içinde onları nasıl tüketiriz, imgeler bir imlem olarak nasıl çalışırlar ve bize ne söylerler?
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel teorideki temel konseptlerin anlayışını oluşturmak.
  • Görsel kültürdeki teorik söylemlerin yerel, ulusal ve ulusötesi kavramlarına bakışı nasıl sorguladığının anlayışını oluşturmak.
  • Reklam, sanat ve madde fetişizmi, tarihsel imgelerin üretimi, sanatta cinsiyetci bedenlerin üretimi, reklam ve estetik cerrahi, gündelik hayatta gözetlenmenin anlamı gibi konulara, görsel teoriye yöneltilen sorulardan yola çıkarak bir söylem oluşturmak.
Ders Tanımı Bu ders teori çalışmaları ve onun görsel başvurularından oluşur. Öğrenciler her haftanın okumalarına yönelik bir sunum yapmaktan sorumludurlar. Her hafta, belli bir konu üzerine görsel teorisyenler tarafından oluşturulmuş argümanlar tartışılır ve metne bağlı olan görsel örnekler gösterilir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Blackboard content Slides C1_Introduction
2 Görsel iletişime giriş. Nasıl görüyoruz: Duymak, seçmek ve algılamak Blackboard content Slides C2_VisualLiteracy
3 Nasıl görüyoruz: Işık, renk, form, derinlik ve hareket Blackboard content Slides C3_Light, Color, form, Depth and movement.
4 Duyumsal ve algısal teoriler 1 Test# 1 (20%) Blackboard content Slides C4_The Sensual &Perceptional Theories Test Based on Blackboard content Slides week 1-3
5 Duyumsal ve algısal teoriler 2 Blackboard content Slides C5_The Sensual &Perceptional Theories
6 Reklamda görsel ikna, halkla ilişkiler ve gazetecilik Blackboard content Slides C6
7 Görsel mesajda altı perspektifi nasıl analiz ederiz Blackboard content Slides C7
8 Test #2 (20%) Test Based on Blackboard content Slides week 4-7
9 Grafik tasarım ve enformasyon grafiği Blackboard content Slides C8
10 Victorian dönemden Art Nouveau'ya grafik tasarım stilleri Blackboard content Slides C9
11 Erken dönemden Art Deco'ya grafik tasarım stilleri Test#3 (20%) Blackboard content Slides C10 Test Based on Blackboard content Slides week 9-10
12 Dada ve Heroik Realizm. Grafik tasarım stilleri Blackboard content Slides C11
13 Geç dönemden günümüze grafik tasarım stilleri Blackboard content Slides C12
14 Test #4 (20%) Test Based on Blackboard content Slides week 2-12
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Rudolf Arnheim, Visual Thinking. Paul Martin Lester, Visual Communications. Steven Heller&Seymour Chwast, Graphic Style.  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
80
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
20
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest