Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 360
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı MCS 360, görsel kültürün interdisiplinel alanına teorik bir giriştir. Bu ders görsel imge ve ideolojilerin üretimi, alınması, oluşturulması ve nesneleştirilmesiyle ilgilenir. Çağdaş dünya görsel imgelerle satüre edilmiştir. Bu imgeler, gelerilerdeki, müzelerdeki, kamusal alanlardaki, yapılandırışmış çevredeki, kendi kişisel görsel arşivimizdeki, reklamlardaki, televizyondaki, filmlerdeki, müzik videolarındaki, gazetelerdeki, internetteki ve sosyal medyadaki sanat işlerini içerir. İmgeler de metinler gibi anlamlar aktarır ve belirli bir imgeye belirli bir zamandaki kimin nasıl baktığına bağlı olarak farklı şekilde okunup anlamlandırılabilirler. Bu giriş dersi, kültürler arası ve farklı medyalar arası görselliği, interdisipliner bir yaklaşımla inceler. Dersin amacı öğrencilerin geçmiş ve şimdiki görsel dünyaya, uzak ve yakından dikkatli bir şekilde bakmalarını sağlayıp, bu bakışlarını keskinleştirmektir. Dersin ilgilendiği konular her zaman şu soruları sorar: fiziksel görümüzle toplumsal olarak yapılanmış görsellik birbirleriyle nasıl ilişkilendirilirler, görsel imgeler nasıl üretilir, fonksiyonları nelerdir ve farklı kültürler, tarihler ve anılar içinde onları nasıl tüketiriz, imgeler bir imlem olarak nasıl çalışırlar ve bize ne söylerler?
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel teorideki temel konseptlerin anlayışını oluşturmak.
  • Görsel algılamaya yönelik teorik yaklaşımları açıklayabilecek,
  • İmgeleri analiz etme ve üretiminde yardımcı olacak temel grafik elementlerini belirleyip kullanabilecek,
  • Görsel kültürdeki kuramsal tartışmaların yerel, ulusal ve ulusötesi görsel manzaralar arasındaki farklı görsellik alanlarına bakış açısını nasıl sorguladığını anlayabilecek,
  • Gestalt, yapısalcılık, göstergebilim ve bilişsel görsel iletişim kuramları için çeşitli bileşenleri ve kullanımları anladığını gösterebilecek,
  • Temsil, reklam, sanat gibi görsel kültüre ilişkin konuların söylemlerini anladığını gösterebilecek
  • Günümüz grafik tasarımlarına yönelik hareketler de dahil olmak üzere bazı tarihsel etkileri açıklayabilecek.
Ders Tanımı Bu ders teori çalışmaları ve onun görsel başvurularından oluşur. Öğrenciler her haftanın okumalarına yönelik bir sunum yapmaktan sorumludurlar. Her hafta, belli bir konu üzerine görsel teorisyenler tarafından oluşturulmuş argümanlar tartışılır ve metne bağlı olan görsel örnekler gösterilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Blackboard content Slides C1_Introduction
2 Görsel iletişime giriş. Nasıl görüyoruz: Duymak, seçmek ve algılamak Blackboard content Slides C2_VisualLiteracy
3 Renkleri neden görüyoruz: form, derinlik ve hareket Blackboard content Slides C3_Light, Color, form, Depth and movement.
4 Test# 1 (%20) Test Based on Blackboard content Slides week 1-3
5 Duyumsal ve algısal teoriler Blackboard content Slides_The Sensual &Perceptional Theories/ The Sensual:Gestalt, Costructivism
6 Duyumsal ve algısal teoriler / Duyumsal teoriler: Gestalt, yapısalcılık Blackboard content Slides_The Sensual &Perceptional Theories/ The Sensual:Gestalt, Costructivism
7 Algısal teoriler: Göstergebilim Blackboard content Slides_The Perceptional Theories/Semiotics, Cognitive
8 Algısal teoriler: Göstergebilim, bilişsel yaklaşım Blackboard content Slides_The Perceptional Theories/Semiotics, Cognitive
9 Test #2 (%10) Test Based on Blackboard content Slides week 6-8
10 Reklamda, halkla ilişkilerde ve gazetecilikte görsel ikna Blackboard content slides_Visual persuasion in Advertising
11 Görsel mesajda altı perspektifi nasıl analiz ederiz Blackboard content Slides_Visual Message Group Project Presentations 1
12 Grafik tasarım Group Project Presentations 2
13 Grafik tasarım Group Project Presentations 3
14 Test #3 (%10) Test Based on Blackboard content slides week 10-13
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Rudolf Arnheim, Visual Thinking. Paul Martin Lester, Visual Communications. Steven Heller&Seymour Chwast, Graphic Style.  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
60
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
20
60
Ödev
3
4
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
20
0
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.