Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Medya Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 380
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı dijital medya teknolojilerine odaklanarak teorik bir giriş yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel gelişim çerçevesi içinden bugünün dijital iletişim teknolojilerine yönelik altyapıyı açıklayabilirler.
  • Kuramsal bağlamda dijital medyayı geleneksel medyadan ayırt edebilirler.
  • İletişim teknolojilerinin topluma nasıl yayıldığını tartışabilirler.
  • Dijital medyanın hangi yollarla tüketildiğini ve bunun etkilerini açıklayabilirler.
  • Sanal ortamlarda bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiğini tartışabilirler.
  • Sanal topluluklar içinde onların kapsamını eleştirel olarak analiz edebilirler.
Ders Tanımı Bu ders yeni medya kavramı, türler, ağ tabanlı sosyallik, etkileşim, dağıtım ve anlatı gibi konuları içermektedir. Bu konular dijital iletişim teknolojilerinin geçmişine, bugününe ve geleceğine odaklanarak ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yeni medyayı tanımlama Lev Manovich, "How Media Became New," Language of New Media, pp. 2126.
3 Yeni medyanın tarihsel bağlamı Lev Manovich, "New Media from Borges to HTML"
4 Gündelik yaşamda yeni medya Martin Lister, “New Media in Everyday Life,” New Media: A Critical Introduction, pp. 219280.
5 Toplum ve teknoloji Raymond Williams, “The Technology and the Society,” Television, pp. 126.
6 “Convergence Culture” Henry Jenkins, Convergence Culture
7 Dijital kültürler Lankshear and Knobel, “Online memes, affinities, and cultural production in new media literacies,” in C. Lankshear and M. Knobel (Eds.), A New literacies sampler, pp. 199227.
8 Ara sınav
9 Sanal gerçeklik ve siber kültür Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto”
10 Medya ağları Manuel Castells, “Toward a sociology of the network society”
11 Sanal topluluklar Georg Simmel, “The sociology of sociability”
12 Katılımcı medya okuryazarlığı D. Gillmor, "Principles for a new media literacy"
13 Dijital oyun Roger Caillois, "The Definition of Play" and "The Classification of Games"Alexander Galloway, "Gamic Action, Four Moments"
14 Sunumlar ve tartışma
15 Dönem değerlendirmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Elektronik notlar dersi veren öğretim görevlisinin web sitesinde yer alacaktır. Yazılı ders notları dönem boyunca dağıtılacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller Diğer kaynaklar Web üzerinden erişilebilir dijital medya örnekleridir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.