Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anlam, Dil ve İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 444
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders 20. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüzde etkisini sürdüren temel dil ve iletişim felsefesi kuramlarını tartışacaktır. Anlam yaratmaya ve algılamaya dair hem bilişsel hem de normatif sorunlar konu edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hem klasik hem de modern kuramlar bağlamında farklı anlam ve dil kavramlarını açıklayabileceklerdir.
  • Farklı iletişim kuramlarının bilişsel ve normatif varsayım ve çıkarımlarını değerlendirebileceklerdir.
  • Pragmatik iletişim kuramlarını tartışabileceklerdir.
  • İletişimin varsaydığı normatif kriterler üzerinden güncel medya form ve içeriklerini eleştirel bir şekilde analiz edebileceklerdir.
  • Farklı türde söz edimlerini tanımlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders iletişimi toplumsal bir eylem olarak sorgulayacaktır. Bu sorgulama dil kullanımının iki ekseni üzerinden yapılacaktır: a) doğru (veya yanlış)—bilişsel—iddiaların üretilmesi, b) insanlar üzerinde muhtelif etkilerin üretilmesi. Tartışmalarımızın çerçevesini oluşturacak bazı sorular şunlardır: Anlam nasıl yaratılır ve paylaşılır? Dilsel ifadelerin anlamlı olmasını sağlayan kriterler var mıdır? Anlamı anlamsızlıktan (boş laf) nasıl ayırt edebiliriz? Dil, doğruluğa (gerçeklik) ve değerlere (normlar) nasıl bağlıdır? Dil kullanarak yaptığımız muhtelif eylemleri, mesela şiir yazmak, ikna etmek, bilmek, yalan söylemek,nasıl ilişkilendirebilir ve ayırt edebiliriz? İletişimin toplumsal bir eylem olması ne demektir?

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Mantıksal Pozitivizm Carnap, Ayer, Wittgenstein
3 İkinci haftanın devamı Carnap, The Logical Syntax of Language; Ayer, The Concept of a Person and Other Essays; Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, selections.
4 “Kullanım” olarak anlam Wittgenstein, Philosophical Investigations.
5 Söz edimleri ve Pragmatizm Austen, How To Do Things With Words.
6 Beşinci haftanın devamı Searle, Speech-Acts: An Essay in the Philosophy of Language, selections.
7 Ara sınav
8 Dilsel İdealizm Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?; Foucault, The Order of Discourse.
9 Dil ve arzu Lacan, The Agency of the Letter in the Unconcious, or Reason since Freud.
10 Dokuzuncu haftanın devamı
11 Ders içi ödev yazımı
12 İletişimsel rasyonalite Habermas, Moral Consciousness and Communicative action, “Reconstruction and Interpretation in the Social Sciences”.
13 Onikinci haftanın devamı
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Ara sınav II
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ders notları, seçili okumalar, öğrencilere verilecek özetler.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
35
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Ödev
1
19
19
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
0
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.