Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya, Kültür ve Teknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 490
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencinin teknoloji, medya ve sinema ilişkisi üzerine kavramsal düşünebilme yeteneğini geliştirmesi, medya tarihindeki önemli teknolojik dönüşümlerin yarattığı etkilerin farklı bağlamlarda incelenmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknolojik gelişmeleri günlük hayatla ilişki içinde değerlendirebileceklerdir.
  • Teknoloji, medya ve sinema arasındaki bağlantıyı ve geçirdikleri dönüşüm süreçlerini (sesli filmin gelişi, VCR teknolojileri ve dijital teknolojilerin film izleme biçimleri üzerine etkileri gibi konuları) kavrayabileceklerdir.
  • Yeni medya uygulamalarının ana özelliklerini belirleyebileceklerdir.
  • Network toplumunu ve web kültürünün ana özelliklerini anlayacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders dört bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde günlük hayatta teknolojik gelişmelerin etkisi işlenecek. İkinci bölümde sinema, medya ve teknolojik gelişmeler arasında ilişki değerlendirilecek. Ardından, üçüncü bölümde, sinema ve gelecek ilişkisi ile ilgili çalışmaların zaman içindeki evrimini takip eden karşılaştırmalı bir çalışma yapılacak; ütopya ve distopya kavramları bu bölümün ana tartışma konularıdır. Son bölümde teknolojinin sinemada ve medyada sunuluş biçimleri incelenecek, bilimkurgu türü detaylı işlenecektir.
 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin genel tanıtımı
2 Teknoloji ve toplum Raymond Williams. “The technology and the society,” in Television: Technology and Cultural Form. Middletown, Conn.: Wesleyan University Pres,1992. 9–19
3 Medya, ev ve aile. Silverstone R. Television and Everyday Life. Routledge, 1994.(Ch.2) 2452.
4 Günlük yaşamda internet ve yeni medya. Kraut, R, Brynin, M. and Kiesler, S. Computers, Phones and the Internet. Domesticating Information Technology. Oxford University Press, Oxford, 2006. 3.21
5 Medya ağları ve web kültürü van Dijk, J. The Network Society, 2nd edition. London: Sage, 2010 (ch. 2)
6 Medya, teknoloji ve küreselleşme Ritzer, George. Globalization: A Basic Text. West Sussex, UK: WileyBlackwell, 2010. Ch. 10.
7 Ara sınav
8 Beden, kimlik ve teknoloji Marks, Laura U.\"Thinking Multisensory Culture.\" in: Paragraph. Vol. 31, No. 2, July 2008, p. 123–137.
9 Bilim kurgu: ırk ve cinsiyet Haraway, Donna. 1985. “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s.” in Socialist Review 15/80. 65101
10 Siberalan Benedikt, Michael. “Introduction to Cyberspace: First Steps” in Michael Benedikt (ed.) Cyberspace: First Steps.
11 Bilim kurgu: Ütopya, distopya ve mitoloji Steinmetz, George. “Colonial Melancholy and Fordist Nostalgia: The Ruinscapes of Namibia and Detroit” in Julia Hell, Andreas Schönle (ed.) Ruins of Modernity. Welcome To Duke University Pres.
12 Siberkültür G. Deleuze & F. Guattari, “Introduction: Rhizome” in A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, tr. By Brian Massumi, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002, pp. 3–26.
13 Bilim kurgu: zaman ve mekân
14 Bilim kurgu: bilginin derinlikleri ve kolektif bilinç/dışı Sigmund Freud, “The Uncanny” in David Mc Lintock, Trans., The Uncanny. New York: Penguin Books, 2003. 123–134.
15 Genel tekrar ve değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.