Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCSB 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yayıncılık Bitirme Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSB 497
Güz
2
4
4
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin kariyer planlarını netleştirmelerini ve bir mezuniyet portfolyosu hazırlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler projelerini entellektüel ve profesyonel ilgi alanları doğrultusunda şekillendireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya ve ilietşim alanında portfolyolarını hazırlayabileceklerdir
  • Kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimlerini birleştirerek bir ya da birden fazla ürün ortaya koyabileceklerdir.
  • Mezuniyet sonrası için kariyer planlarını belirleyebileceklerdir.
  • Bir medya projesinin tüm aşamalarına ilişkin sorumluluk alabileceklerdir.
  • Bir proje ekibi içinde takım çalışması becerileri edineceklerdir.
Ders Tanımı Öğrenciler, ekipler halinde çalışarak bir proje önerisi geliştireceklerdir. Projeler, görsel ve/veya işitsel nitelikte ve radyo, televizyon ya da web tabanlı mecralarda yayınlanmaya yönelik çalışmalar olabileceği gibi, yayın formatları ya da yayın sektörüne yönelik başka ürünleri de kapsayabilir. Önerilen proje dersi veren öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerde geliştirilecektir. Proje önerileri sunum yoluyla diğer öğrencilerle paylaşılacaktır. Danışmanların onayını alan ekipler projeleri üzerinde çalışmaya başlayabileceklerdir. Projeler boyunca takım çalışması teşvik edilecek ve ekip üyeleri arasında iş yükünün dengeli paylaşımı düzenli olarak takip edilecektir. Öğrenciler proje çalışması süresince danışmanlarıyla düzenli olarak görüşeceklerdir. Haftalık görüşmelerde, önceki hafta yapılan çalışmanın anlatıldığı bir ilerleme raporu sunulacaktır. Danışmanlar proje öğrencilerine projelerini nasıl ilerletecekleri konusunda yol göstereceklerdir. Dersin öğretim elemanları, öğrencilerin spesifik ilgi alanına ve her bir projenin konusuna göre üniversitedeki bazı dersleri takip etmelerini isteyebilir. Öğrenciler proje ürünlerini fakülte öğretim elemanları, diğer öğrenciler ve profesyonellerden oluşan bir jüri karşısında dönem sonunda sunacaklardır. Her bir öğrencinin dönem boyunca yürüttüğü çalışma, birlikte çalıştığı ekip içerisinde bağımsız olarak değerlendirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitirme projesi çalışmasının nasıl yürütüleceği hakkında açıklamalar
2 Proje fikri bulma, geliştirme ve proje önerisi dosyası hazırlama konusunda bilgilendirme
3 Proje ekiplerinin belirlenmesi / Fikir önerilerinin tartışılması
4 Fikir geliştirme / Proje ekipleriyle görüşme
5 Proje önerisi dosyasının teslimi / Proje önerilerinin sunulması
6 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
7 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
8 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
9 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
10 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
11 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
12 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
13 Proje çalışması (Haftalık görüşme)
14 Projelerin sunumu
15 Değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Senior Project Guidelines. Dönem başında öğrencilerle paylaşılacaktır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Projenin özelliklerine göre ek kaynaklar önerilebilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
1
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
9
90
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
211

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.