MCS 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürel Çalışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 302
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kültürel çalışmalar alanında araştırma ve akademik faaliyetin temel alanlarında öğrencinin bilgisini artırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kültürel çalışmalar disiplininin belli başlı araştırma alanlarını tanımlayabilecektir.
  • Kültürel çalışmalar alanında yöntemsel gelişmenin safhalarını açıklayabilecektir.
  • Kültürel çalışmalar alanındaki temel araştırma yöntemlerini üzerine eleştirel bir bilgilenme geliştirebilecektir.
  • Dilbilim/göstergebilim, felsefe, sosyoloji, siyaset bilim ve psikanaliz gibi farklı akademik disiplinlerin iletişim, medya ve kültür araştırmaları için tarihsel ve güncel geçerliliklerini değerlendirebilecektir.
  • Yazar, özne, mesaj ve iletişimsel eylem kavramları üzerine karşılaştırmalı bir kuramsal bakış geliştirebilecektir.
  • Farklı kuramsal oluşumları, kültürel yapıtların ve medya ürünlerinin analizinde ortaya çıkan belli başlı sorunlara ürettikleri yanıtlar bakımından karşılaştırabilecektir.
Tanımı Bu ders, öğrencilere kültürel çalışmalar alanındaki temel kuramsal sorunları tanıtacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı Video: John Berger, Ways of Seeing
2 Giriş: Kültürel Çalışmalar alanına genel bir bakış Stuart Hall, Representation, Meaning and Language (pp. 1530)Video: Stuart Hall’s Cultural Studies
3 Yapısalcı Dilbilim: Dil, Gösterge ve Temsil Burgoyne, FlittermanLewis & Stam, The Origins of Semiotics Asa Berger, Semiotic Analysis
4 Göstergebilim: Kodlar, Düz anlam, Yan anlam ve Mit Stuart Hall, From Language to Culture: Linguistics to Semiotics (pp. 3641) Roland Barthes, Myth Today
5 Mit ve İdeoloji Kuramı Terry Eagleton, ‘Discourse and Ideology’ (from Ideology) Marx & Engels, The Ruling Class and the Ruling IdeasAntonio Gramsci, History of the Subaltern Classes; The Concept of Ideology; Cultural Themes: Ideological Material Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses Schirato & amp; Yell, ‘Ideology’, from Communication and Culture
6 Gerçekçilik Eleştirisi: Yapısalcılıktan Postyapısalcılığa Geçiş Terry Eagleton, Poststructuralism Chandler, Intertextuality Selected passages from: Roland Barthes, S/Z
7 Postyapısalcılık ve Yapıbozum Stuart Hall, The Spectacle of the Other Selected Passages from:J. Derrida, Writing and Difference Movie: Fight Club
8 Dilden Söyleme: Hakikat, İktidar ve Bilgi Stuart Hall, Discourse, Power and the Subjects. Best & amp; D. Kellner, Foucault and the Critique of Modernity
9 Postmodern Durum ve Kültürel Çalışmalar Postmodernism For Beginners by Jim Powell and Joe LeeS. Best & D. Kellner, Baudrillard Movie (screening and analysis): Natural Born Killers
10 Psikanaliz ve Kültürel Çalışmalar I: Freud Eagleton, Psychoanalysis Modules on Freud
11 Psikanaliz ve Kültürel Çalışmalar II: Lacan ve Kristeva Burgoyne, Flitterman Lewis & amp; Stam, Psychoanalysis Berger, Psychoanalytic Criticism Modules on Lacan Modules on Kristeva
12 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Kültür Stam, et. al., New Vocabularies in Film Semiotics, Ch.4 pp. 174183 Screening: Trailers and selected scenes from American Gigolo and Silence of the Lambs.
13 Irk ve Kültür Stuart Hall, The Spectacle of the Other (pp. 3641)Screening: Trailers and selected scenes from The Birth of a Nation, Mississipi Burning and Malcolm X
14 Orientalism ve Sömürgeciliksonrası eleştiri Stuart Hall, The West and the Rest: Discourse and Power Movie (screening and analysis): The Mission
15 Dönem Tekrarı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Aşağıdaki okumalara bakınız.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
18
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest