MCS 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya, Kültür ve Teknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 490
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin teknoloji, medya ve sinema ilişkisi üzerine kavramsal düşünebilme yeteneğini geliştirmesi, medya tarihindeki önemli teknolojik dönüşümlerin yarattığı etkilerin farklı bağlamlarda incelenmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknolojik gelişmeleri günlük hayatla ilişki içinde değerlendirebileceklerdir.
  • Teknoloji, medya ve sinema arasındaki bağlantıyı ve geçirdikleri dönüşüm süreçlerini (sesli filmin gelişi, VCR teknolojileri ve dijital teknolojilerin film izleme biçimleri üzerine etkileri gibi konuları) kavrayabileceklerdir.
  • Yeni medya uygulamalarının ana özelliklerini belirleyebileceklerdir.
  • Network toplumunu ve web kültürünün ana özelliklerini anlayacaklardır.
Tanımı Bu ders dört bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde günlük hayatta teknolojik gelişmelerin etkisi işlenecek. İkinci bölümde sinema, medya ve teknolojik gelişmeler arasında ilişki değerlendirilecek. Ardından, üçüncü bölümde, sinema ve gelecek ilişkisi ile ilgili çalışmaların zaman içindeki evrimini takip eden karşılaştırmalı bir çalışma yapılacak; ütopya ve distopya kavramları bu bölümün ana tartışma konularıdır. Son bölümde teknolojinin sinemada ve medyada sunuluş biçimleri incelenecek, bilimkurgu türü detaylı işlenecektir.
 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin genel tanıtımı
2 Teknoloji ve toplum Raymond Williams. “The technology and the society,” in Television: Technology and Cultural Form. Middletown, Conn.: Wesleyan University Pres,1992. 9–19
3 Medya, ev ve aile. Silverstone R. Television and Everyday Life. Routledge, 1994.(Ch.2) 2452.
4 Günlük yaşamda internet ve yeni medya. Kraut, R, Brynin, M. and Kiesler, S. Computers, Phones and the Internet. Domesticating Information Technology. Oxford University Press, Oxford, 2006. 3.21
5 Medya ağları ve web kültürü van Dijk, J. The Network Society, 2nd edition. London: Sage, 2010 (ch. 2)
6 Medya, teknoloji ve küreselleşme Ritzer, George. Globalization: A Basic Text. West Sussex, UK: WileyBlackwell, 2010. Ch. 10.
7 Ara sınav
8 Beden, kimlik ve teknoloji Marks, Laura U.\"Thinking Multisensory Culture.\" in: Paragraph. Vol. 31, No. 2, July 2008, p. 123–137.
9 Bilim kurgu: ırk ve cinsiyet Haraway, Donna. 1985. “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980s.” in Socialist Review 15/80. 65101
10 Siberalan Benedikt, Michael. “Introduction to Cyberspace: First Steps” in Michael Benedikt (ed.) Cyberspace: First Steps.
11 Bilim kurgu: Ütopya, distopya ve mitoloji Steinmetz, George. “Colonial Melancholy and Fordist Nostalgia: The Ruinscapes of Namibia and Detroit” in Julia Hell, Andreas Schönle (ed.) Ruins of Modernity. Welcome To Duke University Pres.
12 Siberkültür G. Deleuze & F. Guattari, “Introduction: Rhizome” in A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, tr. By Brian Massumi, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002, pp. 3–26.
13 Bilim kurgu: zaman ve mekân
14 Bilim kurgu: bilginin derinlikleri ve kolektif bilinç/dışı Sigmund Freud, “The Uncanny” in David Mc Lintock, Trans., The Uncanny. New York: Penguin Books, 2003. 123–134.
15 Genel tekrar ve değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest